Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako "mobilní masér".

1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v salonu nebo u mobilních masáží na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo prostřednictvím zprávy přes FB kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami mobilního maséra. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby mobilního maséra nevyužít. 


1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může mobilní masér měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení při uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi mobilním masérem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Mobilní masér používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 8. všeobecných obchodních podmínek, upravujícím právo na odstoupení od smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva. Odstoupit lze telefonickým ohlášením na kontakty uvedené na webu a následně zasláním emailu na adresu ibmasaze@seznam.cz.

2.5. Pro řešení sporu mezi mobilním masérem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval mobilního maséra za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla mobilním masérem vyřešena. Mobilní masér je povinen se k návrhu vyjádřit do 30ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a mobilním masérem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informací o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

3. Objednávky služeb

3.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, SMS, nebo emailem. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.


3.2. Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě o tom předem telefonicky, SMS nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.


3.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

3.4. Nepřítomnost zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.
Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

3.5. Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši...)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.6. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

4. Uživatelský účet

4.1. Na základě rezervace zákazníka provedené přes sms nebo e-mail může zákazník provádět objednávání masážních služeb (dále jen "uživatelský účet").

4.2. Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v mailu, či sms a při objednávání termínu jsou mobilním masérem považovány za správné. Správnost údajů mobilní masér neověřuje.

4.3. Přístup k mailovému účtu mobilního maséra je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že mobilní masér nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

5. Osobní věci a cennosti


Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře náš mobilní masér neručí.

6. Ceníky

Jsou k nahlédnutí na webových stránkách mobilního maséra. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.

7. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.
Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

7.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

7.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu mobilního maséra.

9. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.4.2023.

Provozní řád - mobilní masáže


 Provozní řád zpracovaný dle platných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů


I. Podmínky činnosti

Provozovatel: Masérské, rekondiční a regenerační služby

IČ: 19199775

Ivan Bílek, Těmice 73, 696 84 Těmice

Tel. 606 932 962

E-mail: info@ibmasaze.cz

Provozní doba: dle objednávek


Druh a rozsah poskytovaných služeb: 

Masérské, rekondiční a regenerační služby - klasické, rekondiční a sportovní masáže (celé tělo anebo jen částečné)

Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízení dle požadavků klienta.


Podmínkou poskytnutí služby je:

přístup k pitné tekoucí teplé vodě

dostatečné osvětlení místnosti

možnost převléknutí se do pracovního oděvu

dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu


Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti

- Rekvalifikační kurz v oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže s celostátní působností mimo oblast zdravotnictví – sportovní masáž (69-037-M)

- Osvědčení vydal – dne 12.4.2019

Vzdělávací institut s akreditací MŠMT ČR - INPROV s.r.o. Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno s autorizací udělenou dne 22.9.2016 pod č.j.: 081/2016-50


Živnostenský list vydaný dne 1.4.2023 

Městský úřad Kyjov

Odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo náměstí 1, 697 01 Kyjov

Číslo jednací: OSDŽA38811/23/313

Sp. značka: OSDŽA7877/2023/313

Zdravotní průkaz je k dispozici v sídle firmy.


II. Zásady provozu – prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno. Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.


Desinfekce

- provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace

- při použití desinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce

- k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé

- k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami

- používány jsou vhodné desinfekční přípravky


III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

- úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta

- čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce

- k transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky, v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv

- veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán a prán mimo civilní ošacení


IV. Odpady

běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru, jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.


Za dodržování výše uvedeného odpovídá: Ivan Bílek

Provozní řád - provozovna


 I. Základní údaje o zařízení

Název provozovny: Ivan Bílek – IB masáže

Provozní doba: dle telefonické domluvy

Adresa provozovny: CENTRUM SKLEŇÁK, Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov

Sídlo (dříve místo podnikání): místnost č. 304, 3. patro

tel. č. : +420 608 873 527


Identifikace provozovatele:

fyzická osoba nebo právnická osoba

 • jméno a příjmení: Ivan Bílek

 • obchodní firma: Ivan Bílek – IB masáže

 • živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku:

Č. j.: OSDŽA38811/23/313

Sp. značka: OSDŽA7877/2023/313

Masérské, rekondiční a regenerační služby (příloha č. 1)

 • IČ : 19199775

Další doklady:

- smlouva o pronájmu je k dispozici na provozovněPředmět činnosti:

masáže


II. Podmínky činnosti


Způsobilost pracovníků

Splňuji povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

 • mám nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví

 • vlastním zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně, či vždy kdekoliv při výkonu služby)

 • jsem zdravotně způsobilý

Druh a rozsah poskytovaných služeb

Masáže:

 • klasické

 • sportovní

 • relaxační

 • Dornova metoda

 • baňkování

 • masáž lávovými kameny


Používané kosmetické přípravky

Masáže:

 • emulze, oleje

Zásadně používám pouze oleje a emulze, které prošly řádným schvalovacím řízením dle právních předpisů platných v době uvedení přípravku (prostředku) na trh.


Prostorové dispozice:

Provozovna se nachází v budově Centrum Skleňák v Kyjově, ve 3. patře, místnost 304.

Budova se skládá ze vstupní chodby, schodiště a výtahu, provozní místnosti, kde je umístěno masážní lůžko.

K dispozici je společné WC (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy) se samostatnou předsíňkou s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou.

Odvětrání provozních místností je zajištěno okny.

Vytápění ústřední, osvětlení okny a umělé.


Podlahy, stěny nábytek

Podlaha - linoleum (omyvatelné a dezinfikovatelné)

Stěny - omyvatelná malba

Nábytek - dřevěný (omyvatelný a dezinfikovatelný)

Sedací nábytek koženkový (omyvatelný a dezinfikovatelný)

WC - dlažba (podlaha), obklady (stěny)


Zásobování provozovny vodou

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci

Teplá voda se získává ohřevem pomocí průtokového ohřívače


III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)


Výčet včetně typu:

Hrnec na lávové kameny, model - 6 quart HSH6

Masážní pistole, model – Probeast Pro XCY-02

Plastové a silikonové baňky

Tyto přístroje a pomůcky vyhovují normám a je dodržován návod k obsluze při manipulaci s nimi


Pracovní postup - provádění masáže

Nejprve je veden pohovor se zákazníkem s kompletními informacemi o masáži (přesný úkon, upozornění na kontraindikace). Masér si vždy před zahájením úkonu umyje a dezinfikuje ruce (např. antibakteriální mýdlo). Lehátko je po každém zákazníkovi očištěno, případně vydezinfikováno, eventuálně překryto jednorázovým prostěradlem. Při masáži se používají oleje a emulze, u kterých je hlídána a dodržována doba expirace. Po masáži je zákazník poučen o následném chování – po masáži vstávat opatrně, aby se mu nezatočila hlava; zajistit dostatečný přísun tekutin; uzpůsobit denní program nenáročným činnostem. Nesterilizovatelná část pomůcek a přístrojů použitých při masáži se řádně mechanicky očistí a virucidně dezinfekčně ošetří. Použitý jednorázový materiál je odkládán dle charakteru odpadu do vyčleněných nádob. Masér si vždy po masáži umyje a dezinfikuje ruce.


Údržba, čištění, dezinfekce a sterilizace:

Všechny přístroje, nástroje, pomůcky a zařízení udržuji v čistém stavu, dle charakteru jsou dezinfikovány, prány, vyvářeny a žehleny .

Při kontaminaci nástrojů biologickým materiálem před mechanickým čištěním provedu dezinfekci virucidním přípravkem, poté nástroje mechanicky očistím, opláchnu pitnou vodou, usuším a dezinfikuji.

Zaškolení pracovníků v obsluze zařízení:

Dle návodu k použití.

Při činnosti epid. závažné používám pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.


IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce:


Podmínky dezinfekce:

Dezinfekce – chemická

Dezinfekci provádím pouze přípravky dodanými na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích (pozn. Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání).

 • přípravu dezinfekčních roztoků provádím dle návodu výrobců

 • dezinfekční roztoky připravuji pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak

 • dezinfekci provádím omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce

 • k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů dezinfekční přípravky střídám cca 1x za měsíc ( dle aktivní látky)

 • při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem provedu dezinfekci přípravkem s virucidním účinkem, po expozici očistím obvyklým způsobem

 • Používané dezinfekční přípravky: nástroje – Sekusept plus, Sekusept aktiv; Desident CAVICIDE sprej; předměty – Melsept SF, Incidin Rapid, Incidin liquid, Desident CAVICIDE sprej; kůže, ruce - Skinman soft protect, Softasept N; Bode Sterillium, Septoderm


Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními přípravky

Dezinfekční přípravky:

 • v provozovně skladuji v originálním balení

 • pro jejich přesné dávkování mám pro tento účel vyčleněnu přesnou odměrku

 • manipuluji s nimi se zvýšenou opatrností

 • jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti .

Používám tyto osobní ochranné pomůcky:

 • ochranné pryžové rukavice, ochranné brýle


Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

 • při zasažení kůže koncentrovaným roztokem odstraním potřísněný oděv a kůži omyji vodou a mýdlem

 • kůži následně ošetřím ochranným krémem

 • při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývám oba spojivkové vaky

 • při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávám

 • při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.


Zásady osobní hygieny pracovníků

 • zdržuji se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití, kouření),

 • pečuji o tělesnou čistotu – před zahájením a ukončení práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce (např. úklid, použití WC, manipulace s odpadky) na čistou a při každém znečištění si umyji ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního přípravku. Používám k osoušení rukou jednorázové ručníky. Eventuelně lze používat dezinfekční přípravky na ruce – technika hygienická dezinfekce rukou bez mytí vodou – viz. návody výrobce přípravku, čili i bez utírání ……(Sterillium Bode, Skinman soft apod.)

 • nosím funkční a čistý osobní ochranný oděv světlé barvy a vhodnou obuv po celou pracovní dobu, neopouštím provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi; pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně


Ochrana zdraví spotřebitele

1. V provozovně se nekouří.

2. Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodicích psů nevidomých osob.

3. Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským          prohlídkám a vyšetřením

             a) jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a                   nebo jsou-li podezřelí z nákazy

           b) pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

               c) musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání

             d) k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu                           ochrany veřejného zdraví.

4. Neprovádím výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce

5. Při poskytování služeb používám jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují

6. Prostory a inventář na pracovišti udržuji v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně                                poskytovaných služeb.

7. Pro každého zákazníka používám čisté prádlo nebo jednorázový materiál

8. Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví ) provedu dezinfekci kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

9. Použité nástroje a pomůcky po každém zákazníkovi řádně mechanicky očistím, omyji horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikuji, opláchnu pitnou vodou, osuším, následně ukládám do čisté kazety atp. nebo jsou uloženy na stolku kryté rouškou.

10. Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem, dezinfikuji je před mechanickým čištěním dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a teprve poté mechanicky čistím, dále viz běžný postup.

11. Je zabezpečena lékárnička první pomoci:

- Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí

 • antiseptikum – virucidní přípravek na dezinfekci ran (např. Septonex spray, Jodisol, ..aj.)

 • analgetikum (např. Ibalgin, Paralen tbl…..)

 • lokální hemostyptikum (např. Gelatamp, Surgispon, Celox, Traumacel, …..)

 • Oční kapky či oční voda (např. OCUflash, Ophthalmo-Septonex; Ecolav……)

Expiraci zdravotnického materiálu pravidelně kontroluji, vyřazený materiál a léčivo ihned doplňuji.


Kontraindikace masáží:

 • při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku

 • při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně

 • na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým

 • v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže

 • v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil

 • při nádorových onemocněních

 • při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy

 • při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy, zejména s krvácením do stolice, při naplněném tračníku tuhou stolicí a při nevyprázdněném močovém měchýři

 • při onemocnění žlučníku a močových cest

 • masáž břicha v době gravidity, dva měsíce po porodu a při menstruaci


V. Způsob zacházení s prádlem


V provozovně mám dostatečnou zásobu čistého prádla podle druhu a rozsahu poskytovaných služeb.

Čisté prádlo ukládám odděleně od použitého v uzavíratelné skříňce.

Použité vlhké prádlo nedosušuji v pracovních místnostech.

Použité prádlo ukládám samostatně v nepropustných a uzavíratelných obalech, které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití

Použité prádlo odnáším z provozní místnosti denně.

Praní prádla s vyvářkou a žehlení je zajištěno v domácnosti. Pere se odděleně od soukromého prádla v domácnosti. Vyprané čisté prádlo přenáším zpět na provozovnu kryté obalem.


VI. Očista prostředí provozovny


Úklid všech prostor provádím bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko.

V rámci úklidu denně provádím očistu podlah, umývadla, odpadové nádoby.

Při úklidu používám běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků. Hygienické zařízení uklízím denně dle potřeby, nejméně jedenkrát denně s použitím dezinfekčních přípravků.

Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn.

Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění.

Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení. Jsou udržovány v čistotě.

Pomůcky pro hrubý úklid jsou uloženy v uzavíratelné úklidové skříni.

Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.

Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se mechanicky čistí a dezinfikují.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna provozovatelem obchodního centra skleňák.

Úklid místnosti provádí Ivan Bílek

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.

 • Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009 o kosmetických přípravcích

 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů